Všeobecné obchodní podmínky

Dobrý den,

jsem Jana Budínová,

wellbeing koučka & mentorka & trenérka, zakladatelka projektu Akademie úspěšného života, WellBeing Academy (zde je můj příběh).

Níže najdete Všeobecné obchodní podmínky, které si také můžete stáhnout zde:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 
1. Informace o kupujícím a prodávajícím 
 
Kupujícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník - fyzická nebo právnická osoba, dále jako Kupující nebo Klient. 
 
Prodávajícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí Jana Budínová se sídlem Tavolníková 1843/9, Praha 4, 142 00, IČ: 68847670. Míněná fyzická osoba je výhradním distributorem elektronických produktů a služeb dostupných na webech www.janabudinova.cz a www.wellbeingacademy.cz. Dále jako Prodávající nebo Trenérka nebo Koučka. 
 
 
2. Informace o produktech a službách 
 
Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce  
na webových stránkách uvedených v bodě 1. Produkty a služby jsou zpřístupněny online 
po úspěšném dokončení nákupu. DPH ani jiné daně Prodávající Kupujícímu neúčtuje. 
 
Odbornost - Koučka a trenérka prohlašuje, že je držitelkou řady odborných koučovacích, poradenských a trenérských kurzů s certfikací MŠMT (v ČR) a Wellcoach (v USA), dle standardů MŠMT a mezinárodních organizací ICF a FISAF. Jejich výpis je uveden 
na webových stránkách https://wellbeingacademy.cz/o-mne/ a https://janabudinova.cz/o-mne/
 
Elektronické produkty jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu. Platnost přístupu k nakoupeným elektronickým produktům je rozdílná podle typu produktu. Obvykle je uvedena v detailním popisu produktu, nebo přímo na faktuře. 
 
Služby jsou nabízeny formou individuálních koučovacích sezení, nebo sportovních individuálních či skupinových tréninků. Platnost nakoupených služeb je maximálně 6 měsíců od data uhrazení služby. 
 
Konkrétní termíny využití služeb si Kupující s Prodávajícím domluví osobně neprodleně po uhrazení služby a připsání platby na účet Prodávajícího. 
 
 
Zdravotní upozornění 

Veškeré cvičební styly, návody, rady a doporučení jsou určeny zdravým lidem. Vedení cvičební lekce je založeno na odborných znalostech trenérky. Prodávající není jakkoli odpovědný za případné škody způsobené nesprávným používáním uvedených cvičebních doporučení, návodů a rad. Každý, kdo se účastní cvičební lekce, odpovídá za svůj zdravotní stav a do lekcí vstupuje po důkladném uvážení a na vlastní riziko a odpovědnost. 
 
Klient bezodkladně nahlásí trenérce před nebo v průběhu lekce jakoukoli závažnou změnu svého zdravotního stavu! 
 
Těhotenství 

Těhotné ženy musí na svůj stav upozornit lektora a konzultovat vhodnost cvičení se svým ošetřujícím lékařem. 
 
Reklamační řád, záruka a odstoupení od smlouvy 

V případě, že lekce neprobíhala dle popisu uvedeného u konkrétní lekce nebo dle obchodních podmínek, je klient oprávněn vady lekce bezodkladně písemně reklamovat. Pokud trenérka reklamaci klienta uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je trenérka oprávněna zajistit zejména poskytnutím slevy z ceny za poskytnutí lekce či vrácením ceny za poskytnutí lekce či bezplatným umožněním účasti na jiné lekci. 
 
Informace o ochraně osobních údajů 

Klient tímto souhlasí s tím, že Prodávající bude v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uchovávat a zpracovávat osobní údaje o jeho osobě v rozsahu: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány společností Prodávajícího pro účel plnění smluvních závazků, zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí. Klient prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Prodávajícímu může odvolat písemným oznámením doručeným na výše uvedenou adresu Prodávajícího. Projeví -li Klient zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci poskytnout. Klient má dále právo přístup u ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Klient souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení Prodávajícím na poskytnutou elektronickou adresu. 
 
 
Služba individuálního koučování 
 
Individuální koučovací sezení budou probíhat formou online spojení, telefonicky, nebo na osobních schůzkách. Místo, způsob a termíny s konkrétními časy si domluví kupující s prodávajícím bezodkladně co nejdříve po nakoupení služby. 
 
Oznámení o změně termínu a času sezení musí být učiněno alespoň 24 hodin předem, smluvní strany se dohodnou na novém termínu sezení. Pokud klient neoznámí, že si přeje sezení zrušit, alespoň 24 hodin předem, má se zato, že sezení řádně proběhlo a koučka má nárok na odměnu v plné výši. 
 
Délka jednoho sezení je 60-90 minut. Na sezení je klient povinen být včas, ať už se jedná 
o sezení osobně, nebo online. Pokud klient nebude na sezení včas, nebo se nedostaví vůbec, může koučka rozhodnout, že nárok na toto sezení zaniká bez náhrady, a klient je povinen uhradit odměnu v plné výši. 
 
Délka koučovacího období je časový úsek vyhrazený k uskutečnění série nakoupeného počtu sezení. Předpokládá se standardně uskutečnění jednoho sezení týdně, pokud není domluveno jinak. 
 
Koučka se zavazuje uskutečnit koučovací sezení v dohodnutém místě a čase. Během období bude koučka poskytovat své služby dle této dohody s využitím svých znalostí a s náležitou odbornou péčí a jako koučka naplňovat smysl této dohody. 
 
Koučovací sezení mohou být osobně, emocionálně a fyzicky náročné. Klient je povinen projevit maximální úsilí a naplánovat všechna sezení v takovém čase, aby byl na vrcholu fyzických, psychických a emocionálních sil a měl nejvhodnější podmínky pro zvládnutí sezení. 
 
Koučka v žádném případě neodpovídá za škodu, či jinou majetkovou či nemajetkovou újmu, která klientovi může vzniknout v důsledku psychického, fyzického nebo emocionálního stresu nebo nepohody (nebo v případě jiné takové podmínky) způsobené přímo nebo nepřímo působením koučovacího sezení. Klient bere na vědomí, že koučování může být fyzicky a psychicky náročné, a klient prohlašuje, že koučování podstupuje na vlastní riziko a nebezpečí. Pokud by třetí osoba proti koučce vznesla jakýkoliv nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s tímto koučováním, je klient povinen uhradit koučce veškeré náklady, které mu s takovým nárokem vzniknou a to včetně případné náhrady škody. 
 
Koučka neposkytuje žádné záruky, že koučovací metody sezení budou fungovat v rámci tohoto koučování. Výsledky koučovacích sezení jsou velmi individuální a záleží na mnoha okolnostech, které není možné předem předvídat. Koučka v žádném případě neposkytuje žádné záruky za výsledek, ani za výsledky koučovacích služeb neodpovídá. 
 
V rámci tohoto koučování klient poskytne koučovi osobní údaje a další důvěrné údaje a materiály, které se klienta týkají. Koučka je povinna učinit příslušná opatření, která lze rozumně požadovat k ochraně těchto údajů a materiálů a bez souhlasu klienta je nesmí zpřístupnit žádné třetí osobě. 
 
3. Ochrana autorských práv 
 
Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí. 
 
Klient není v žádném případě oprávněn použít nebo reprodukovat postupy, techniky, prezentace, metodologie, precedenty, materiály či know-how, které budou použity v koučovacích činnostech (dále též společně „materiály"). Klient nesmí použít nebo reprodukovat či zveřejňovat nebo jinak zpřístupnit třetím osobám materiály ani jejich části žádným způsobem, v žádné formě nebo tvaru. V případě porušení tohoto ustanovení, odpovídá klient koučce za škodu, která jí tím vznikne v plném rozsahu. 
 
4. Objednávka a nákup 
 
Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webových stránkách www.wellbeingacademy.cz. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů. 
 
5. Zrušení objednávky 
 
Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na 14 kalendářních dnů od objednání. 
 
6. Platby 
 
Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem. 
 
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ThePay s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti ThePay s.r.o. 
 
7. Garance vrácení peněz 
 
Při objednání produktu nebo služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (minimálně ovšem 14 dnů). Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu jana@wellbeingacademy.cz s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online produktu. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do online sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online produktu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem, ani na osobní koučovací sezení či sportovní tréninky. 
 
Předčasné ukončení koučovací dohody 
 
Obě strany jsou oprávněny tuto dohodu ukončit písemnou výpovědí bez udání důvodu. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení druhé smluvní straně. Náhradní doručení je přípustné, za den doručení se považuje desátý den poté, co byla zásilka uložena na poště. Dohodu lze rovněž ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, která musí být učiněna v písemné formě. 
Pokud dojde k předčasnému ukončení dohody, uhradí klient odměnu pouze za sezení, která již proběhla do dne ukončení dohody. Výsledná cena bude odpovídat celkové odkoučované době přepočítané v ceně za 20 minut koučovacího sezení dle platného ceníku na stránkách https://wellbeingacademy.cz/celostni-koucink/20-minutovka/. 
Při ukončení dohody není kouč dále odpovědný za koučování a sezení. Zbylá částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. 
 
8. Doručení produktu / zpřístupnění služby 
 
Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba v případě elektronických produktů, v případě koučovacích sezení nebo individuálních tréninků neprodleně, v průběhu 2 týdnů ode dne nákupu, dojednány místo a termíny plnění služby  
 
9. Reklamace a námitky   
 
může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu jana@wellbeingacademy.cz. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění. 
 
V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese jana@wellbeingacademy.cz. 
 
10. Ochrana osobních údajů 
 
Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví. Více na stránce Ochrana osobních údajů 
 
11. Právní příslušnost 
 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky. 
 
Tyto obchodní podmínky platí od 13.11.2020. 

Děkuji za vaši důvěru!

Těším se na další setkávání s vámi, např. 

» Ve FaceBookové skupině Restartuj se k úspěchu a do pohody

» Na profilech na FacebookuLinkedInYouTube

» Nebo na osobním webu Jana Budínová

Jana Budínová

wellbeing koučka & mentorka & trenérka, zakladatelka projektu WellBeing Academy.