fbpx

Všeobecné obchodní podmínky

Dobrý den,

jsem Jana Budínová,
Byznys Architektka & Mentorka & WellBeing Koučka,

zakladatelka projektů:
www.WellBeingAcademy.cz
www.UspesniPodnikatele.cz

Níže najdete Všeobecné obchodní podmínky, které si také můžete stáhnout zde:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Informace o kupujícím a prodávajícím

Kupujícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník – fyzická nebo právnická osoba, dále jako Kupující nebo Klient.

Prodávajícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí Jana Budínová se sídlem Tavolníková 1843/9, Praha 4, 142 00, IČ: 68847670. Míněná fyzická osoba je výhradním distributorem elektronických produktů a služeb dostupných na webech www.wellbeingacademy.cz a www.uspesnipodnikatele.cz
dále jako Prodávající.

 

2. Informace o produktech a službách

Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě 1.

DPH ani jiné daně Prodávající Kupujícímu neúčtuje.

 

Odbornost - prodávající prohlašuje, že má řadu profesních a odborných certifikací, znalostí, zkušeností z oblastí IT, PM, online marketingových strategií, koučovacích, poradenských a trenérských kurzů, s certfikací MŠMT (v ČR) a Wellcoach (v USA), dle standardů MŠMT a mezinárodních organizací ICF a FISAF.

 

Elektronické produkty jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu ke dni uvedeném v popisu produktu. Platnost přístupu k nakoupeným elektronickým produktům je rozdílná podle typu produktu. Obvykle je uvedena v detailním popisu produktu, nebo přímo na faktuře.

 

Služby jsou nabízeny formou individuálních nebo skupinových konzultačních, mentoringových, koučovacích sezení, nebo sportovních individuálních či skupinových tréninků. Platnost nakoupených služeb je rozdílná podle typu služby. Obvykle je uvedena v detailním popisu, nebo přímo na faktuře. Není-li to výslovně uvedeno, tak platnost je maximálně 6 měsíců od data uhrazení služby a konkrétní termíny využití služeb si Kupující s Prodávajícím domluví osobně neprodleně po uhrazení služby a připsání platby na účet Prodávajícího.

 

Zdravotní upozornění a upozornění odpovědnosti

Veškeré produkty a služby jsou určeny zdravým lidem. Prodávající není jakkoli odpovědný za případné škody způsobené nesprávným využíváním uvedených doporučení, návodů a rad. Kupující odpovídá za svůj zdravotní stav a do spolupráce vstupuje po důkladném uvážení a na vlastní riziko a odpovědnost.

 

Reklamační řád, záruka a odstoupení od smlouvy

V případě, že produkt nebo služba neodpovídala popisu uvedenému u konkrétního produktu, nebo služby, nebo dle obchodních podmínek, je klient oprávněn vady bezodkladně písemně reklamovat. Pokud Prodávající reklamaci klienta uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je Prodávající oprávněna zajistit zejména poskytnutím slevy z ceny produktu nebo služby, výměnou za jiný produkt nebo službu, či vrácením částky.

 

Informace o ochraně osobních údajů

Klient tímto souhlasí s tím, že Prodávající bude v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uchovávat a zpracovávat osobní údaje o jeho osobě v rozsahu: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány společností Prodávajícího pro účel plnění smluvních závazků, zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí. Klient prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Prodávajícímu může odvolat písemným oznámením doručeným na výše uvedenou adresu Prodávajícího. Projeví-li Klient zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinnen tuto informaci poskytnout. Klient má dále právo přístup u ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Klient souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení Prodávajícím na poskytnutou elektronickou adresu.

 

Služba individuální sezení

Individuální sezení budou probíhat formou online spojení, telefonicky, nebo na osobních schůzkách. Místo, způsob a termíny s konkrétními časy si domluví kupující s prodávajícím bezodkladně co nejdříve po nakoupení služby, není-li to uvedeno v popisu služby.

Oznámení o změně termínu a času sezení musí být učiněno alespoň 24 hodin předem, smluvní strany se dohodnou na novém termínu sezení. Pokud klient neoznámí, že si přeje sezení zrušit, alespoň 24 hodin předem, má se zato, že sezení řádně proběhlo a Prodávající má nárok na odměnu v plné výši.

Délka jednoho sezení je obvykle 60-90 minut, nebo po dohodě i delší. Na sezení je klient povinen být včas, ať už se jedná o sezení osobní, nebo online. Pokud klient nebude na sezení včas, nebo se nedostaví vůbec, může Prodávající rozhodnout, že nárok na toto sezení zaniká bez náhrady, a klient je povinen uhradit odměnu v plné výši.

Délka období domluveného kontraktu je časový úsek vyhrazený k uskutečnění série nakoupeného počtu sezení. Předpokládá se standardně uskutečnění jednoho sezení týdně, pokud není domluveno jinak.

Prodávající se zavazuje uskutečnit sezení v dohodnutém místě a čase. Během období bude Prodávající poskytovat své služby dle této dohody s využitím svých znalostí a s náležitou odbornou péčí a jako Prodávající naplňovat smysl této dohody.

Sezení mohou být osobně, emocionálně a fyzicky náročné. Klient je povinen projevit maximální úsilí a naplánovat všechna sezení v takovém čase, aby byl na vrcholu fyzických, psychických a emocionálních sil a měl nejvhodnější podmínky pro zvládnutí sezení.

Prodávající v žádném případě neodpovídá za škodu, či jinou majetkovou či nemajetkovou újmu, která klientovi může vzniknout v důsledku psychického, fyzického nebo emocionálního stresu nebo nepohody (nebo v případě jiné takové podmínky) způsobené přímo nebo nepřímo působením sezení. Klient bere na vědomí, že individuální sezení může být fyzicky a psychicky náročné, a klient prohlašuje, že ho podstupuje na vlastní riziko. Pokud by třetí osoba proti Prodávající vznesla jakýkoliv nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s tímto sezením, je klient povinen uhradit Prodávající veškeré náklady, které mu s takovým nárokem vzniknou a to včetně případné náhrady škody.

Prodávající neposkytuje žádné záruky, že metody použité při individuálním sezení budou fungovat v rámci tohoto sezení. Výsledky jsou velmi individuální a záleží na mnoha okolnostech, které není možné předem předvídat. Prodávající v žádném případě neposkytuje žádné záruky za výsledky, ani za ně neodpovídá.

V rámci individuálního kontraktu klient poskytne Prodávající své osobní údaje a další důvěrné údaje a materiály, které se klienta týkají. Prodávající je povinna učinit příslušná opatření, která lze rozumně požadovat k ochraně těchto údajů a materiálů a bez souhlasu klienta je nesmí zpřístupnit žádné třetí osobě.

 

3. Ochrana autorských práv

Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

 

Klient není v žádném případě oprávněn použít nebo reprodukovat postupy, techniky, prezentace, metodologie, precedenty, materiály či know-how, které budou použity v produktech a službě (dále též společně „materiály"). Klient nesmí použít nebo reprodukovat či zveřejňovat nebo jinak zpřístupnit třetím osobám materiály ani jejich části žádným způsobem, v žádné formě nebo tvaru. V případě porušení tohoto ustanovení, odpovídá klient Prodávající za škodu, která jí tím vznikne v plném rozsahu.

 

4. Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webových stránkách www.wellbeingacademy.cz nebo www.uspesnipodnikatele.cz. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

 

5. Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na 14 kalendářních dnů od objednání.

 

6. Platby

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

 

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GoPay s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti GoPay s.r.o.

 

Opakované platby

V případě, že předmětem koupě je členství v online klubu s pravidelným členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku i způsob automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce, a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek v předem jasně uvedené výši a intervalu automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu. 

 

Upozornění na automatickou platbu

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši a intervalu pravidelného poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit.

 

Ukončení členství a zrušení automatické platby

Členství v online klubu může Kupující kdykoliv ukončit pomocí určeného formuláře v online členské sekci, nebo kontaktováním zákaznické podpory na adrese jana@wellbeingacademy.cz. Ukončením členství v klubu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v klubu se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v klubu přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

 

7. Garance vrácení peněz

Při objednání produktu nebo služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (minimálně ovšem 14 dnů). Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu jana@wellbeingacademy.cz s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online produktu. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do online sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online produktu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem, ani na individuální sezení či jiné tréninky.

 

Předčasné ukončení individuálního kontraktu (dohody)

Obě strany jsou oprávněny tuto dohodu ukončit písemnou výpovědí bez udání důvodu. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení druhé smluvní straně. Náhradní doručení je přípustné, za den doručení se považuje desátý den poté, co byla zásilka uložena na poště. Dohodu lze rovněž ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, která musí být učiněna v písemné formě.

Pokud dojde k předčasnému ukončení dohody, uhradí klient odměnu pouze za sezení, která již proběhla do dne ukončení dohody. Výsledná cena bude odpovídat celkové době uskutečněných sezení přepočítané v hodinové sazbě individuálních sezení dle platného ceníku uvedeného na stránkách www.wellbeingacademy.cz a www.uspesnipodnikatele.cz.

Při ukončení dohody není Prodívající dále odpovědný za další sezení. V případě přeplatku po přepočítání hodinovou sazbou bude zbylá částka vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

 

8. Doručení produktu / zpřístupnění služby

Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba ihned nebo v předem avizovaném termínu v případě elektronických produktů, v případě individuálních sezení neprodleně, v průběhu 2 týdnů ode dne nákupu, dojednány místo a termíny plnění služby

 

9. Reklamace a námitky 

Kupující může kdykoli vznést reklamaci či námitku elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu jana@wellbeingacademy.cz. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

 

V případě, že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese jana@wellbeingacademy.cz.

 

10. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví. Více na stránce Ochrana osobních údajů

 

11. Právní příslušnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky.

 

Tyto obchodní podmínky platí od 27.1.2023

Děkuji za vaši důvěru!

Těším se na další setkávání s vámi i na mých profilech na FacebookuLinkedInYouTube